Ordonnancien, Statuten, Edicten En Placcaerten Soo Van Weghen Der Keyserlycke En Koniglyke Maiesteyten, ALS Heurlieder Doorlughtighste Voorsaeten (1 V. 4) Graven Ende Graefneden Van Vlaendern

Peter Frans De Goesin

Boek kunnen talrijke typefouten, ontbrekende tekst, afbeeldingen of index. Kopers kunnen een gratis gescande kopie van het originele boek (zonder typefouten) van de uitgever. Niet afgebeeld. 1740. Uittreksel: ... ende in aile Stcden ende Prochien van de felve CaiTelrye, naef stiel ende usantie van andere Ordonnantien gepubliceert worden. Syne Majesteyt hebbende t voorseyde Reglement wel ende rypelijck doen oversien, heeft geaggreert ende geemologueert, aggreeri ende emologueert mits deien het selve, ordonnerende dat het ial stadt grypen ende worden geexecuteert naer syne vorme ende inhoudcn, ende daeraf een dobbel worde geibnden aen die President ende Luyden van syne Reken-Camer tot Ryiiel, omme aldaer geen- regiitreert ende bewaert te worden onder de titels ende pampierert raeckende t voorseyde beste hooft, gedaen in den voorseyden secreten Raede gehouden tot Brusiel den 24. Januarii 1674. geparapheert, Cho. V. ende is onderteeckent, Rubbens. Decreet inhoudende Reglement van beiaelinge van de verachterde heerelijcke Rente- in de Cajjelrye van Cortryck, Van den f. Februarii 165)9. PAR LE ROY. C Hers & seaux ayant veu votre advis du 17. dOctobre j dernier, rendu fur la Requete des Baillys & Gens de Loy des verges de notre Chatellenie de Courtray - Nous vous la remettons avec la resolution que Nous y avons prise, afin de vous y conformer en vos jugements, oc den faire la publication dans notre-dite Chatellenie de Courtray ou il appartient, a tant chers & feaux notre Seigneur vous ait en fa sainte garde, de Bruxelles le y. de Fevrier 1699. signe, SP. de Rivanegra, au pied ctoit a ceux du Conseil en Flandres. ALgesien fy defe met het annex Reglement geenregistreest end gepubliceert ter Rolle, ende teynde dies by geiloten briefven gefonden aen die van de Caiielrye van Cortryck, ...